E Quyên x1,Trung Sơn,Đô Lương với gấu thời sinh viên