Nước lồn chị nhiều như thế này em sao chịu được… ư.. ư….ư…